അസൂയക്കാർ, വീണയുടെ ഉയരവും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അസൂയക്കാർ, ഇതാ വീണയുടെ ഉയരവും നോക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭാര്യക്ക് നീളമില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ?കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരെ പറയിപ്പിക്കല്ലേ , റിയാസേ. പാവം പിണറായിയെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കണ്ണീർ കുടിപ്പിക്കരുത് – Gmtv

Leave a Reply