ആലുവ അടച്ചുപൂട്ടി

ആലുവ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം അടച്ചുപൂട്ടി..
ആലുവ ടൗണിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വഴികളായ പുളിഞ്ചോട് കവലയും ബൈപ്പാസ് കവലയും ബാരിക്കേട് വച്ച് അടച്ച് പോലീസ്‌…

Leave a Reply