ഇന്ത്യൻ വംശജ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു.

അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ തുളസി പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു – Gmtv

Leave a Reply