ഓഫീസിൽ തന്നെ നമസ്ക്കരിക്കുന്നു.

ലോക്ക് ഡൗണിൽ പള്ളികൾ പൂട്ടിയതിനാൽ ഓഫീസിൽ തന്നെ നമസ്ക്കരിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് – Gmtv

Leave a Reply