കാടിൻ്റെ മകന് വാഴ ഇല മാത്രം!

ഗോത്ര സംസ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടി എഴുന്നെള്ളിക്കാനല്ല പാവം ഈ ജനതയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.നാലു മടക്ക് കുട ചൂടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഈ കാടിൻ്റെ മകന് വാഴ ഇല മാത്രം! – Gmtv

Leave a Reply