കിലോമീറ്റർ താണ്ടി മകൻ.

പുനലൂർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജായ അച്ഛനെ പോലീസും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും സഹായിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുമന്ന് മകൻ.

Leave a Reply