കുരങ്ങും എന്തിന് മാറി നിൽക്കണം.

ലോകം മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ പോൾ കുരങ്ങും എന്തിന് മാറി നിൽക്കണം, മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികരല്ലേ? സോപ്പ് ഓയിൽ പേയോഗിച്ച് കൈ കഴു കുന്നുണ്ട്, പൂർവികൻ.

Leave a Reply