കൊറോണ ലോകത്ത് 30.64,255 പേർക്ക്.

കൊറോണ ലോകത്ത് 30.64,255 പേരിൽ. രോഗം പടർത്തി.2.11,537 പേർ മരിച്ചു. അമേരിക്കയിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികളും മരണവും.10, 10,356 രോഗികൾ.56,799. മരണം. സ്പെയിൻ – 2,29422 ; 2352 1. ഇറ്റലി- 1,99,414; 26,977. ഫ്രാൻസ് – 1,65,842 ; 23,293. ഇന്ത്യ – 29,451 ;939-GMtv

Leave a Reply