കോടതിയും അടച്ചു.

സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അടച്ചു.അഭിഭാഷകർ കോടതികളിലേക്ക് വരേണ്ട എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജഡ്ജിമാർ കേസ് പരിഗണിക്കും.

Leave a Reply