കോവിഡ്- 19 നെ നേരിടാൻ ഡോക്ടർമാരും

കോവിഡ്- 19 നെ നേരിടാൻ ഡോക്ടർമാരും ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നു. വീടുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply