നാടൻ വിഭവങ്ങൾ

നല്ല തെങ്ങിൻ കള്ള്, ബീഫ് കറി, കപ്പ പുഴുങ്ങിയത്. അപ്പം – ഒന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്നാലോ, നാടൻ പാട്ടും കൊട്ടും, കേമം തന്നെ!

Leave a Reply