പാവങ്ങളെ ഓട്ടോ.

ഈ പാവങ്ങളെ ,ഓട്ടോക്കാരെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. ജീവിതം രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ മഴയും വെയിലും കൊള്ളുന്നവർ – Gmtv

Leave a Reply