പ്രധാന മന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത ലോകാരാധ്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ, രണ്ടാംഘട്ടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് പദമൂന്നുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി- Gmtv

Leave a Reply