മതത്തിൻ്റെ പച്ചപുതപ്പ് മൂടരുത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പുതു തലമുറ സ്വപ്ന നായകൻമാരുടെ മേൽ മതത്തിൻ്റെ പച്ചപുതപ്പ് മൂടരുത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അമിതാബച്ചനെ പോലെ ഇവരേയും സിനിമാപ്രേമികൾ ഇഷ്ട്ടപ്പെടും. ആദരിക്കും! – Gmtv

Leave a Reply