മനുഷ്യരേക്കാൾ സ്നേഹം മൃഗങ്ങൾക്ക്.

മനുഷ്യരേക്കാൾ സ്നേഹം മൃഗങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും, ജാഡ, ദുരഭിമാനബോധം, സൗന്ദര്യം, പ്രായം ഒന്നും അവർ നോക്കില്ല,

Leave a Reply