മലയാളിയെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ബംഗാളി

മലയാളിയെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ബംഗാളിയെ ഇനി ” അതിഥി ” തൊഴിലാളി എന്ന് വിളിച്ച് ഓമനിക്കല്ലേ, ഭരണക്കാരേ!

Leave a Reply