മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ 45 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും താമസ സൗകര്യത്തിനും 45 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

Leave a Reply