രണ്ടു പ്രതികൾ ചാടി പോയി.

മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു പ്രതികൾ ചാടി പോയി. മഞ്ചേരി-കിഴിശ്ശേരി റൂട്ടിൽ മോട്ടേർ സൈക്കിളിലാണ് പോയത് – Gmtv

Leave a Reply