രാജ്യ സ്നേഹത്തിന് മതമില്ല.

സംഘികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുരച്ചുചാടുന്ന പുതിയ ഓൺലൈൻ “മാ”ദ്ധ്യമങ്ങളേ, എന്തേ ഈ ചുണക്കുട്ടനെ കാണാതെ പോയത്.രാജ്യ സ്നേഹത്തിന് മതമില്ല കൂട്ടരേ,NIA Ass. Commissionor Shoukathali

Leave a Reply