രാമായണ മാസം.

കർക്കിടകം രാമായണ പാരായണ മാസം, ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ, തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കിളിപ്പാട്ട് അദ്ധ്യാത്മിക രാമായണം വായിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.

Leave a Reply