ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം 2,43,005.

ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം 2,43,005. രോഗികൾ – 34,55,615. അമേരിക്ക-11,46,766 രോഗികൾ, 66,621 മരണം. സ്പെയിൻ, 2,45,567 ; 25 100. ഇറ്റലി-2,09,328;28,710. യു.കെ – 1,82,260;28,131. ഫ്രാൻസ് – 1,67,346; 24,594 ജർമ്മനി – 1,64,478; 6736. ഇന്ത്യ – 37,776;1223

Leave a Reply