വിപ്രോ & അസിം പ്രേംജി 1125 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി.

വിപ്രോ എൻ്റർപ്രൈസസും അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് കോവിഡ് -29 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 1125 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി.

Leave a Reply