സഹസ്രദളപത്മം.

സഹസ്രദളപത്മം.(ആയിരം ഇതളുള്ള താമര), പുരാണങ്ങളിൽ മാത്രം പരാമർശമുള്ളത്, പുതിയ തലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.. – Gmtv

Leave a Reply