കൊറോണ ലോകത്ത്, മരണം 1,19,718.

കൊറോണ ലോകത്ത്,
മരണം 1,19,718. രോഗികൾ 19, 25, 541. രാജ്യം, രോഗികൾ, മരണംക്രമത്തിൽ. അമേരിക്ക: 5,87,155; 23,644. സ്പെയിൻ: 1,70,099; 17,756. ഇറ്റലി: 1,59,516;20465. ഫ്രാൻസ് :1,36,779; 14,967. ജർമ്മനി : 1,30,072; 3, 194. യു കെ :88,621 ; II,329. ചൈന: 82,249; 3341. ഇന്ത്യ: 10,541 ; 358.

Leave a Reply