2050 ചാക്ക് അരി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നൽകി

മലപ്പുറത്തു പള്ളിയിലേക്ക് നേർച്ചയായി ലഭിച്ച 2050 ചാക്ക് അരി സർക്കാരിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നൽകി.

Leave a Reply