9 മിനിറ്റ് @ 9 PM

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും 9 മിനുട്ടു നേരം ദീപം തെളിയിച്ച് ബഹുമാന്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം, പാലിക്കണമെന്ന് സിനിമാനടൻ മമ്മൂട്ടി.

Leave a Reply